Ads Top

Hyundai Sonata  • Hyundai Sonata NF CVVT-i 2.4 - RM129,789
  • Hyundai Sonata NF CVVT-i 2.0 - RM119,630

  • Hyundai Sonata YF 2.0 Standard - RM131,191
  • Hyundai Sonata YF 2.0 Full Spec - RM138,983
  • Hyundai Sonata YF 2.4 Full Spec - RM158,102

No comments:Powered by Blogger.